Algemene voorwaarden

ALGEMENE UITVOERINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN THE KVR COMPANY, EEN MERKNAAM VAN JV WORLDWIDE TRADING (BE0564.790.517) EN ACE 5 (BE0631.885.318)

 

Algemene voorwaarden bij recruitment

0.1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Ze zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten door The KVR Company, alsmede alle aan haar gelieerde bedrijven (hierna Opdrachtnemer genoemd) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, meer specifiek een bemiddelingsovereenkomst, met haar wederpartij (hierna Opdrachtgever genoemd) en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende.

0.2. De voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en de hierna bepaalde algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en The KVR Company. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

0.3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens van zodra de opdrachtgever een aanvraag toevertrouwt aan The KVR Company en The KVR Company kandidaten voorstelt aan de opdrachtgever.

0.4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14 juli 1999, mag The KVR Company de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen, bijgevolg is het door de opdrachtgever alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie relevante criteria te formuleren.

0.5. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

- Kandidaat: de natuurlijk persoon die door Opdrachtnemer is geworven en geselecteerd om een vacature bij Opdrachtgever in te vullen.

- Bruto Jaarsalaris: het salaris van een Kandidaat op basis van een volledig jaar en voltijds dienstverband (achtendertig uur) in het eerste dienstjaar bij Opdrachtgever. Onder dit bruto jaarsalaris wordt mede verstaan een (eventuele) dertiende maand, vakantiegeld, vakantietoeslagen, bonussen/commissieloon (on-target earnings/OTE), mobiliteitsbudget (auto/reiskostenvergoedingen), verhuisvergoedingen, alle overige bijbehorende primaire en secundaire voorwaarden en voordelen, die tussen de Kandidaat en Opdrachtgever worden overeengekomen. Het mobiliteitsbudget van een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan negenduizend euro.

- Dienstverleningsvergoeding: de vergoeding van een Kandidaat op basis van een volledig jaar geleverde diensten aan de Opdrachtgever, op basis van de reeds gefactureerde bedragen door de Kandidaat aan de Opdrachtgever, eventueel geëxtrapoleerd naar twaalf maanden, exclusief BTW.

- Introductie: de presentatie van de gegevens van de Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Hierbij doet niet ter zake dat Kandidaat daarvoor door een andere partij ooit is voorgesteld of Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.

- Overeenstemming: overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over het invullen van een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel over het sluiten van een overeenkomst inzake het verrichten van diensten in de breedste zin van het woord voor Opdrachtgever.

- Overeenkomst: de (bemiddelings)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot activiteiten van werving en selectie in toepassing van en in overeenstemming met de regionale Belgische wetgeving inzake private arbeidsbemiddeling.

- ‘on hold’ zetten van een opdracht: het door Opdrachtgever op enigerlei wijze opschorten van de uitvoering van de (bemiddelings)overeenkomst met Opdrachtnemer.

- Alle in deze algemene voorwaarden alsmede in offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

0.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover deze wijziging geen afbreuk doet aan de geldigheid ervan onder de Belgische regionale wetgeving inzake private arbeidsbemiddeling. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Opdrachtgever of Kandidaat. De kennisgeving is vormvrij. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft elke partij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

0.7. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

0.8. De Overeenkomst wordt niet aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, tenzij partijen dit anders overeenkomen, hetgeen door Opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd. Indien partijen exclusiviteit overeenkomen en Opdrachtgever in strijd handelt met de overeengekomen exclusiviteit is Opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd gelijk aan het minimumhonorarium als genoemd in de eigenlijke overeenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk door haar geleden en te lijden schade vergoed te krijgen.

0.9. De verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten dient schriftelijk te gebeuren. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer, dan wel aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.

10. Opdrachtnemer is na totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd naam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering van de diensten en promotie van Opdrachtnemer.

11. Indien tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat binnen één jaar na de eerste Introductie Overeenstemming bestaat, is Opdrachtgever verplicht hiervan binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenstemming schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer, onder toezending van de voorwaarden van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, vervalt elk recht op de garantieregeling, zoals omschreven in de eigenlijke overeenkomst. Voor de vraag of er Overeenstemming bestaat, is het niet van belang of de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, dan wel dat de voorgestelde Kandidaat een andere vacature invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.

Eveneens is sprake van Overeenstemming, indien een vacature, na het bereiken van Overeenstemming, alsnog komt te vervallen.

Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen vijf  werkdagen na het bereiken van Overeenstemming schriftelijk in kennis stelt van de invulling van de Overeenstemming, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van een bedrag groot € 10.000,-, onverlet het recht van Opdrachtnemer een honorarium conform artikel vier, dan wel artikel 3.4 te factureren aan Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een schriftelijk verzoek hiertoe zijdens Opdrachtnemer overgaat tot toezending van het arbeidscontract en de salarisgegevens of gegevens inzake de Dienstverleningsvergoeding, inhoudende het Bruto Jaarsalaris of de Dienstverleningsvergoeding van de betreffende Kandidaat, teneinde  Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium -conform de eigenlijke overeenkomst- (alsnog) in rekening te brengen bij Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd een honorarium in rekening te brengen op basis van bij haar bekende informatie, dan wel is Opdrachtgever een gefixeerd honorarium verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 35.000,-.

Het is Opdrachtgever tijdens en tot twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst niet toegestaan werknemers van Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever aan te bieden en/of een aanbod te doen tot het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Bij overtreding van dit verbod c.q. hetgeen is bepaald in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 50.000,- ongeacht het recht van Opdrachtnemer de door haar geleden en te lijden schade te vorderen van Opdrachtgever en ongeacht het recht van Opdrachtnemer nakoming te vorderen van hetgeen is bepaald in dit artikel.

12. Het honorarium, zoals opgetekend in de eigenlijke overeenkomst, wordt in rekening gebracht door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever met als factuurdatum het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.

13. Indien Opdrachtgever voorafgaand aan Overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken verbindt Opdrachtgever zich ertoe om binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van het moment dat Opdrachtgever en Kandidaat Overeenstemming hebben aan Opdrachtnemer. een inkooporder te verstrekken. Indien Opdrachtgever nalaat binnen voornoemde termijn de inkooporder te verstrekken, staat het Opdrachtnemer vrij het honorarium in rekening te brengen zonder een begeleidende inkooporder.

14. Betaling van de facturen dient te geschieden onmiddellijk na moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst en volgens de betalingsinstructies van de factuur. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

15. Partijen kunnen afwijkende betalingsafspraken maken, in die zin dat Opdrachtgever in het kader van de door hem verstrekte opdracht een Shortlist fee of Retainer fee verschuldigd is, welke betalingsafspraken schriftelijk worden bevestigd en waarvoor een afwijkende betalingstermijn kan gelden.

16. Indien Opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met (de inhoud van) de factuur.

17. Betaling kan slechts geschieden door overschrijving op het bank- of rekeningnummer van Opdrachtnemer, zoals vermeld op de factuur.

Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals hierboven en/of bevestigd in een opdrachtbevestiging heeft Opdrachtgever geen recht (meer) op de garantieregeling, zoals omschreven in de eigenlijke overeenkomst. Tevens zijn in het  geval van overschrijding van de betalingstermijn alle (eventuele) overige openstaande facturen/tegoeden en nog te verzenden facturen in het geheel direct opeisbaar.

Bij gebreke van stipte en volledige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle bij de inning van de vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan de Opdrachtnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten forfaitair begroot worden op tenminste 10% van het achterstallige bedrag.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

18. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Kandidaat over eventueel benodigde (werk)vergunningen en/of overige gevraagde documenten beschikt. Copy diploma en referentiecheck kunnen op aanvraag gedaan worden onder de voorwaarden zoals benoemd in artikel 2. Opdrachtnemer is nimmer partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.

In geval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in artikel 19 is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens Opdrachtnemer meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken op straffe van verval van recht.

De Opdrachtgever kan op straffe van verval van recht op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de Opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, vervalt het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn.

Onverminderd het hierboven bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Opdrachtnemer gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

Indien om wat voor reden dan ook door de hierboven genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de aan Opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor haar verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot € 10.000,-.

19. Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over Kandidaten. Alle informatie (in de ruimste zin van het woord) over Kandidaten is strikt vertrouwelijk en mag door Opdrachtgever niet kenbaar worden gemaakt aan derden. Als Opdrachtnemer op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk door haar geleden en te lijden schade te verhalen.

In geval vertrouwelijke informatie over een Kandidaat door Opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de Kandidaat, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer van 35% van het Bruto Jaarsalaris / de Dienstverleningsvergoeding van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever/Opdrachtgever.

20. Ten behoeve van dit artikel, hebben de met een hoofdletter geschreven termen de betekenis zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

De Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens van Kandidaten op de wijze zoals uiteengezet in het privacy statement van de Opdrachtnemer. Aangezien de Opdrachtnemer dergelijke Persoonsgegevens mag delen met de Opdrachtgever bij het uitvoeren van diensten, komen de partijen overeen dat de Opdrachtgever zich zal houden aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG, en aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 9.

De Opdrachtgever erkent dat deze na ontvangst van Persoonsgegevens (gezamenlijk) Verwerkingsverantwoordelijke van die Persoonsgegevens wordt, aangezien de Opdrachtgever vanaf dat moment (gezamenlijk) het doel en de middelen bepaalt voor de Verwerking van die Persoonsgegevens.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de personen die het toestaat om de Persoonsgegevens te Verwerken, gebonden zijn aan geheimhouding daarvan.

De Opdrachtgever dient alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, voor zover deze redelijkerwijs van de Opdrachtgever mogen worden verwacht, om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verlies van integriteit of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking; en zorgt ervoor dat deze maatregelen voldoen aan alle vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot clausule 32 van de AVG.

Indien de Opdrachtgever onderaannemers bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, zal de Opdrachtgever de verplichtingen inzake gegevensbescherming zoals uiteengezet in dit Artikel opleggen aan die onderaannemers. Een lijst met onderaannemers van de Opdrachtgever kan op verzoek van de Opdrachtnemer worden verkregen.

De Opdrachtgever zal redelijkerwijs alle hulp bieden aan de Opdrachtnemer zodat de Opdrachtnemer kan voldoen aan zijn verplichtingen om te reageren op verzoeken van Betrokkenen om hun rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De Opdrachtgever zal redelijkerwijs alle hulp bieden aan de Opdrachtnemer zodat de Opdrachtgever kan voldoen aan zijn verplichtingen krachtens artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdende met de aard van de Verwerking en de informatie die de Opdrachtgever ter beschikking heeft.

Indien de Opdrachtgever een inbreuk op de beveiliging ontdekt die een nadelige invloed kan hebben op de bescherming van Persoonsgegevens zoals ontvangen door de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer, en welke zijn Verwerkt door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer -voor zover wettelijk toegestaan- zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen met elkaar samenwerken bij het onderzoek naar het (vermoede) Datalek. In het geval van een Datalek binnen diens organisatie, is de Opdrachtgever - voor zover noodzakelijk- verantwoordelijk voor het melden hiervan aan de relevante autoriteiten en de Betrokkenen.

De Opdrachtgever zal -voor zover dit mogelijk en redelijk is- aan de Opdrachtnemer alle informatie verstrekken die noodzakelijk is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden van dit Artikel. Opdrachtgever zal -voor zover mogelijk en redelijk- meewerken aan eventuele audits, uitgevoerd door de Opdrachtnemer of een door de Opdrachtnemer aangewezen auditor.

21. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.

Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en desgevallend de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afgezien van hetgeen in artikel 19 lid 1 en 2 van deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om Opdrachtgever (of de Kandidaat) voor de bevoegde rechterlijke instantie te dagen van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever (of de Kandidaat).

 
 
 
Algemene voorwaarden bij verkoop
 

Hiernavolgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

Artikel 1: Begrip goederen

Onder de begrippen goederen wordt hierna verstaan: alle producten die tot het assortiment van de verkoper behoren.

Artikel 2: Bestellingen

2.1. De koper plaatst de bestelling. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging, verbindt de verkoper.

De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren conform deze algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden. Enkel en alleen door het plaatsen van de bestelling, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant (koper), zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

De overeenkomst komt, zoals hiervoor beschreven, slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

2.2. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever – klant en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde dient worden opgesteld en toegezonden.

2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en ruim vooraleer de levering plaatsvindt te geschieden.

Een annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd.

Ingeval van een aanvaarde annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die met een annulatie gepaard gaan.

2.4. Wijzigingen en/of aanpassingen in de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij vóór levering, hetzij ná levering, dienen eenzelfde procédé te doorlopen, in die zin dat ook deze aanpassingen / wijzigingen dienen bevestigd te worden door de verkoper. Pas na de bevestiging is de verkoper gebonden. Dit geldt eveneens voor nabestellingen.

Artikel 3: Omschrijving van de te leveren goederen.

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon.

Artikel 4: De prijs

4.1 De prijs is deze zoals op de bestelbon vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van den vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van (grondstoffen, lonen, energie, markt...). De eventuele prijs herziening zal geschieden over inkomsten de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2 De prijs is excl. BTW (tenzij anders vermeld)

4.3 De prijs geldt incl. levering, vervoer en verzekeringskosten. (tenzij anders vermeld)

Artikel 5: De leveringstermijnen

5.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de factuur, die men na ondertekening van de bestelbon en bij aanvaarding door de verkoper ontvangt, vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel.

5.2 De exact vermelde leveringstermijnen of – data  worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is derhalve niet strikt bindend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen en zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper.

Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid, inclusief de te late levering door de leverancier van de verkoper.

Indien echter de vertraging te wijten is aan een fout in hoofde van de verkoper, dan geldt boven vermeld voorbehoud niet.

5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

Artikel 6: Controle

6.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten worden niet meer in overweging genomen na acht dagen na de levering.

6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

7.2 De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

Artikel 8: De betalingsmodaliteiten

8.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur.

8.2 Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10 procent, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die 12 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand gerekend.

8.3 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd.

8.5 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant.

8.6 Ingeval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

Artikel 9: Geschillenregeling

9.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen bevoegd.

9.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.

9.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Inloggen

The KVR Company gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.